1. മിസ്റ്റർ ഹാൻഡ്സ്

2. ടബ് ഗേൾ .

3. ലെമൺ പാർട്ടി

4. ടു ഗേൾസ്

5. ഈൽ ഗേൾ.

6. ഗോട്ട്സെ

7. മൗത്ത് ലാർവ

8. ഫോർ ഗേൾസ് ഫിംഗർ പെയിന്റിംഗ്

9. ‘കിഡ്‌സ് ഇൻ എ സാൻഡ്‌ബോക്‌സ്

10 യുവർ ഓൺ സിംപ്റ്റംസ്‌