ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തടി കുറയ്ക്കാം

ധാരാളം വെള്ളം കുടിയ്ക്കുക

ആഹാര നിയന്ത്രണം

45 മിനിറ്റ് വ്യായാമം

കുറഞ്ഞ അളവില്‍ കഴിയ്ക്കാം.